MoSS Sverige
MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark

Projektets personal

Finlands sjöhistoriska museum

Intendent Sallamaria Tikkanen, Projektledare för MoSSprojektet, Ledare för undersökningen av vraket efter Vrouw Maria, inom Bevarandetemat inom projektet

Tfn: +358 9 4050 9057, fax: +358 9 4050 9060, sallamaria.tikkanen@nba.fi

Intendent Sallamaria Tikkanen arbetar som marinarkeolog vid Finlands sjöhistoriska museum. Hon är där ansvarig för undervattensarkeologisk verksamhet och kulturmiljöfrågor inom detta fält i Finland. Hennes arbete innefattar, till exempel, allmän planering, utvecklingsarbete och planering, övervakning och uppdragsundersökningar i Finland, forskning och resursanskaffning. Hon har även arbetat som gästlärare vid kurser i marinarkeologi vid Helsingfors universitet.

Sallamaria Tikkanen har varit verksam inom marinarkeologin i Finland sedan 1990 och har varit ansvarig för fler fältundersökningar, som på Mulan vraket från tidigt 1600-tal, och vraket efter Kronprins Gustav Adolf från sent 1700-tal. Hon genomförde en forskarkurs i ämnet "maritime studies" vid det skotska "Institute of Maritime Studies" vid the University of St Andrews 1994 -1995. 1993 avlade hon sin MA examen i etnologi vid Helsingfors universitet. Sallamaria Tikkanen är medlem av "International Council on Monuments and Sites" (ICOMOS), "The International Committee on Underwater Cultural Heritage", "Australasian Institute for Maritime Archaeology Inc.", och "Cultural Heritage in the Baltic Sea States" och dess undergrupp för undervattensarkeologisk kulturmiljövård.

Tikkanen och hennes team vid Finlands sjöhistoriska museum har ansvarat för utformningen och framställningen av ansökan om MoSSprojektet till Europa- kommissionen under våren 2001.

Minna Leino, forskare, chef för fältundersökningarna på vraket efter Vrouw Maria, utför rapportering avs. samma vrak, och för temat för levandegörande inom MoSSprojektet

Tfn: +358 9 4050 9059, fax: +358 9 4050 9060, minna.leino@nba.fi

Minna Leino är född i Oulu 1969. Leino har bedrivit studier vid Helsingfors Universitet från 1991 till 1999. Hon har avlagt sin examen i arkeologi. Hennes sidoämnen var museologi, geologi och marinhistoria. 1999 fullföljde och avlade Leino sitt examensarbete för MA examen, som handlade om boplatser från stenålder idag belägna under vatten vid sjön Saimaa.

Leino har utbildning som vetenskaplig dykare. När hon avlade denna examen 1995, blev hon en av de första inom denna kategori i Finland.

Från 1995 till 2000 arbetade Leino deltid vid utgrävningar vid den arkeologiska avdelningen vid det finska Museiverket. Dessa utgrävningar förde Leino till olika platser i Finland och introducerade henne till fyndmiljöer från olika tider. Leino har deltagit i fältarbete vid Finlands sjöhistoriska museum sedan 1995. Som forskare vid stadsmuseet Lahti tog hon del i räddningsgrävningen på ett vrak i Kirkonlahti-sjön i Hollola 1998. Leino har arbetat som forskare i samband med undersökningarna av Vrouw Maria från våren 2000.

Stefan Wessman, forskare, verksam med fältarbete och dokumentation vid Vrouw Marias vrakplats, 3D rekonstruktion av Vrouw Maria, inom levandegörande temat inom MoSSprojektet.

Tfn: +358 9 4050 9053, fax: +358 9 4050 9060, stefan.wessman@nba.fi

Stefan Wessman har studerat arkeologi i Åbo sedan 1994. 1999 och 2000 studerade han marinarkeologi vid Köpenhamns Universitet. Wessman har deltagit i flera olika fältarbeten på land och i vatten sedan 1997. 2001 var Wessman anställd av centrat för maritim arkeologi vid det danska nationalmuseet, för att delta i utgrävningen, dokumentationen och konserveringen av Kolding-koggen, ett skeppsvrak från 1200-talet på Jylland i Danmark. Under det att skeppstimren från vraket dokumenterades använde Wessman ett "Faro" digitaliseringsinstrument, som ger möjlighet att tillämpa en ny metod för tredimensionell uppmätning.

Sedan 2002 har Wessman arbetat som forskare vid Finlands sjöhistoriska museum. Han är där ansvarig för dokumentationen av vrakplatsen för Vrouw Maria och särskilt för den tredimensionella rekonstruktionen av samma fartyg.

Wessman arbetar på den uppgiften för sin MA-examen. Den förra har fyndet av en kogg, Lille Kregme koggen, ett skeppsvrak från 1300-talet, som påträffades i Roskilde fjorden, Danmark. Uppgiften är en del av ett skandinaviskt koggprojekt bedrivet av centrat för maritim arkeologi vid det danska Nationalmuseet. Projektets resultat kommer att publiceras i en volym i en serie med benämningen "Ships and Boats of the North".

Ulla Klemelä, Konservator, verksam med konservering av fynd från vraket av Vrouw Maria, inom övervakningsteamet inom MoSSprojektet.

Tfn: +358-9-405 090 65, fax: +358 9 4050 9060, ulla.klemela@nba.fi

Ulla Klemelä fungerar som konservator vid Finlands sjöhistoriska museum. Hon är ansvarig för konserveringen av föremål i museets samlingar och särskilt för konserveringen av marinarkeologiska fynd.

Därtill har Ulla Klemelä arbetat som gästande lärare vid kurser i marinarkeologi vid Helsingfors Universitet, och vid kurser inom programmet för utbildning i konservering vid det finska EVTEK Institutet för Konst och Design.

Ulla Klemelä har varit verksam med konservering i fält av vattendränkt material sedan 1984. Hon har varit ansvarig för konserveringen av föremål från flera vrak, till exempel de av Vrouw Maria, St. Nikolai och St. Mikael.

Ulla Klemelä avlade sitt diploma i konservering vid "Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Conservation" 1984. Hon är ledamot av "The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) Nordic Group" och "The International Committee for Conservation" (ICOM-CC).

Ms Maritta Sievi, Sekretare för MoSS-projektet

Tfn: +358-9-405 090 54, fax: +358 9 4050 9060, maritta.sievi@nba.fi

The Mary Rose Archaeological Services Ltd.

Mark Jones BSc MSc PhD, mark.jones@maryrose.com

Mark Jones är en ledande vetenskapsman på konserveringens område, verksam vid The Mary Rose Trust sedan 1983. Dr Jones har utvecklat en konserveringsmetod för Mary Rose skrov och är nu ansvarig för all konservering och för frågor rörande samlingarna där. Han lägger särskilt intresse vid forskning kring strukturen i och nedbrytningen av arkeologiskt, vattendränkt trä; hans konserveringsintressen inkluderar stabiliseringen av större, vattendränkta föremål av trä och förvaring av arkeologiskt material.

Han är f n "Honorary Lecturer" vid universiteten i Portsmouth och Southampton.

Förutom författandet av mer än 30 publikationer har Dr Jones presenterat ett flertal artiklar vid vetenskapliga möten i sitt hemland och internationellt. Han har också organiserat nationella och internationella symposier. Dr Jones utförde den vetenskapliga analysen och var ansvarig för frystorkningen vid Mary Rose-projektets konserveringslaboratorium av lämningarna av en båt från bronsåldern påträffad i Dover.

Paola Palma BA MA, paola_palma@hotmail.com

Paola Palma har avlagt examen vid Ca' Foscari Universitetet i Venedig, och även avlagt MA examen i ämnet maritim arkeologi vid Southamptons universitet.

Hennes skriftliga uppgift för grundexamen behandlade undersökningen av och forskning kring ett romerskt vrak från II århundradet påträffat i Genoa-Pegli.

För sin MA examen har hon undersökt koggliknande skeppsvrak i det medeltida Europa, och jämfört den svenska koggen vid Jungfruskär med information om koggliknande farkoster inhämtad i medeltida, italienska källor.

Hon har tagit del i undersökningar och utgrävningar i Italien liksom i andra länder, huvudsakligen på romerska och medeltida fyndplatser.

Paola Palma är engagerad i "Nautical Archaeology Society" både som konferensarrangör och handledare. Hon har arbetat för Mary Rose Trust sedan 2001, huvudsakligen med undersökningen av stockbåten från Fiskerton (från cirka 500 f Kr) och med organiserandet av Science Week. Hon är f n "Project Archaeological Officer" för MoSS-projektet.

Charles Barker BA [hons], charlieb@maryrose-as.com

Charles Barker är utexaminerad vid Kings College Department of War Studies - London - i europeisk marinhistoria. Han har arbetat inom branscher för publishing, reklam och marknadsföring, och har erhållit en omfattande erfarenhet av PR-arbete. Han har frivilligt anslutit sig Mary Rose Foundation som rådgivare i fråga om sponsring.

Han utsågs till verkställande direktör för Mary Rose Archaeological Services Ltd. [MRAS] i november 2001. Sedan dess har Charles Barker arbetat med att utveckla arkeologisk uppdragsverksamhet, med att sälja expertis liksom konserveringstekniska och arkeologiska tjänster över hela världen.

Som VD är han engagerad i MoSSprojektet som ekonomiskt ansvarig för genomförandet av övervakningstemat.

1/10 College Rd, HM Naval Base, Portsmouth, PO1 3LX, UK
Tfn: +44 (0)23 9275 0521, fax: +44 (0)23 9287 0588

The Netherlands Institute for Ship- and Underwater Archaeology (NISA)

M. R. Manders

M. R. Manders är projektledare för Nederländerna. Han är Senior maritime archaeologist, och har arbetat för Netherlands Institute for Ship and Underwater Archaeology (NISA) sedan 1990.

Tfn: +31 0 320 269 700, mobiltfn: +31 0 625 028 263,
Fax: +31 0 320 269 750, m.manders@archis.nl

Martijn Manders har utfört sina doktorsstudier inom undervattensarkeologi och maritim historia vid universitetet i Leiden, vilka avslutades med en studie av tunnorna i ett handelsfartyg från 1500-talet förlist vid Texel. Han arbetar sedan 1990 vid Netherlands Institute for Ship- and Underwater Archaeology, först i Alphen aan den Rijn och senare i Lelystad. Martijn har särskilt ägnat sig åt arbete med dykarteamet vid NISA. Han är specialist på teknik för utgrävning och skydd av skeppsvrak. Hans specialintresse inom detta område är handel och last.

A. F. L. van Holk

A. F. L.. van Holk är Senior maritime archaeologist; och har arbetat för NISA sedan 1997.

Fax: +31 0 320 269 750, a.van.holk@archis.nl

André van Holk har studerat kulturgeografi och förhistoria vid det statliga universitetet i Groningen och har specialiserat sig på marin arkeologi från 1976 till 1986. Därefter har han varit verksam i olika marinarkeologiska projekt i Nederländerna. Under tre år deltog han i undersökningen av innanvattensfarkoster vid Donau och dess bifloder, vilka utfördes av Deutsches Schiffahrtsmuseum i Bremerhaven.

1996 framlade han sin avhandling "Archaeology of inland craft. Life and work on board of inland ships between 1600 and 1900." Sedan 1997 är han anställd som forskare vid "Netherlands Institute of Ship and Underwater Archaeology" i Lelystad. Vid sidan av detta är han docent i marinarkeologi vid universitetet i Leiden.

R. O. Oosting

R. O. Oosting är anställd vid NISA sedan 1981.Han är skeppsbyggnadsingenjör och arbetar f n för ROB's Avdelning för Kulturmiljövård.

(Telefon- och faxnummer, liksom e-post-adress saknas)

Robert Oosting genomförde sina studier till skeppsbyggnadsingenjör vid HTS i Haarlem 1979. Sedan augusti 1980 har han varit verksam, som skeppsbyggnadsingenjör, i utgrävningar av skeppsvrak i Ijsselmeerpolders under ledning av den tidigare organisationen "Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders"(RIJP) vid ministeriet för transport och allmänna arbeten. Under perioden 1992-2000 var han chef för den skeppsarkeologiska divisionen vid NISA. Sedan april 1992 är NISA en del av National Service for Archaeological Heritage (ROB) vid ministeriet för utbildning, kultur och välfärd (OC & W). Från slutet av år 2000 till nu har Robert Oosting arbetat som tjänsteman vid divisionen för Maritim kulturmiljövård vid ROB/NISA och är där verksam med bevarande, fysiskt och juridiskt, av skeppsvrak, liksom med olika skeppsarkeologiska forskningsprojekt.

Oostvaardersdijk 01-04, 8242 PA Lelystad, THE NETHERLANDS
Tfn: +31 (0) 320 269 700

Centrat för Maritim Arkeologi vid Nationalmuseet, Danmark

Dr. David John Gregory, david.john.gregory@natmus.dk

Gregory har arbetat som analytisk kemist inom den farmaceutiska industrien under sex år. Därefter avlade han en Bachelors of Science-examen i arkeologi vid universitetet i Leicester (1991). Detta följdes av en Masters examen i Maritime Studies vid St. Andrews University (1992). Han erhöll sin Fil Dr examen från universitetet i Leicester 1996 (Formation processes in underwater archaeology: A study of the deterioration of archaeological materials in the marine Environment). Under denna tid utbildade han sig till professionell dykare (1993). Sedan 1996 har han varit anställd som forskare vid Centrat för Maritim Arkeologi vid Nationalmuseet, Danmark, där han bedrivit forskning kring utvecklingen av fältmetoder för att handha och bevara arkeologiska fyndplatser på land och under vatten.

National Museum of Denmark
Department of Conservation (Archaeology)
Brede
Post Box 260
DK-2800 Lyngby
Denmark

Tel.: + 45 33 47 35 22

Södertörns högskola

Carl-Olof Cederlund Fil. Dr., Professor vid Södertörns högskola, Projektledare för Sverige, Redaktör för MoSS Newsletter, Intern Utvärderare och "supervisor" för MoSS projektet, liksom ordförande i Gruppen för Intern Utvärdering inom samma projekt.

Professor Cederlunds akademiska meriter och befattningar är de följande: Filosofie kandidat. (arkeologi, etnologi och etnografi) vid Stockholms Högskola 1961; Filosofie licentiat i nordisk och jämförande etnologi vid Stockholms Universitet 1967; Filosofie Doktor i arkeologi, vid Stockholm Universitet 1984; Docent i marin arkeologi vid Stockholms Universitet i 1984; Lektor i marin arkeologi vid Södertörns högskola 1997. Professor i marin arkeologi vid Södertörns högskola 1999.

Carl Olof Cederlunds befattningar har varit: Amanuens vid Wasavarvet 1961-1965; Intendent där statens sjöhistoriska museum placerad vid Wasavarvet 1965-1967; Förste intendent och chef för fältundersökningsavdelningen (verksam med arkeologi, marinarkeologi, och maritim etnologi) vid Statens sjöhistoriska museum 1967-1983; under 1975-1983 ansvarig för undervisningen i marinarkeologi vid arkeologiska institutionen vid Stockholms Universitet; 1983-1997 ansvarig för marinarkeologisk forskning och universitetsundervisning vid statens sjöhistoriska museer (Sjöhistoriska museet och Vasamuseet), i en samverkan museerna och universitetet; 1997-1999 Lektor och ämnes- och projektansvarig för ämnet marinarkeologi vid Södertörns högskola; 1999 professor i marin arkeologi vid Södertörns högskola.

Carl Olof Cederlund har lett och föreläst vid kurser i marinarkeologi vid olika folkbildningsförbund sedan 1960-talet. Han är medlem av Sveriges Författarförbund, och har till dags dato publicerat omkring 260 vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten.

carl-olof.cederlund@sh.se

Södertörns högskola, Box 4101, SE - 14189 Huddinge, SWEDEN
Tfn: +46 8 608 4000, fax: +46 8 608 4010

info@sh.se

Archaeological State Museum of Mecklenburg-Vorpommern

Dr. Friedrich Lüth, Arkeolog, Chef för Mecklenburg-Vorpommerns statliga, arkeologiska museum. Från 1976 till 1988 studerade Friedrich Lüth förhistoria, asiatisk arkeologi och etnologi vid universiteten i Saarbrücken och Hamburg. Vid Hamburgs Universitet fullföljde han sina studier med avhandlingen: "Salzmünde - Walternienburg - Bernburg. Typological and Chronological studies to the Mid-aeneolithic Period in Central Germany". Därefter var han anställd vid Helms-museet för arkeologi och historia i Hamburg-Harburg, slutligen som chef för avdelningen för vård av fornlämningar och fornlämningsplatser. 1992 blev Lüth chef för avdelningen för fornlämningar och fornlämningsplatser vid Mecklenburg-Vorpommerns statliga, arkeologiska museum.

Hans vetenskapliga intressen är inriktade på de förhistoriska perioderna, särskilt stenålder. Lüth är även intresserad av marinarkeologi, särskilt i utvecklingen av medeltida sjöfart i Östersjöområdet. Han är även medlem av kommissionen för undervattensarkeologi inom föreningen för statligt verksamma arkeologer i Tyskland och även medlem i motsvarande organisation för statligt verksamma arkeologer i Europa (EAC). Som representant för Tyskland är Lüth också delaktig i utvecklingen av internationell standard för skydd och underhåll av kulturmiljövården under vatten.

Dr. Hauke Jöns, Arkeolog, med inriktning på organisationsfrågor och rapporteringsverksamhet. Chef för avdelningen för bevarande av fornlämningsplatser och arkeologiska monument vid Mecklenburg-Vorpommerns statliga, arkeologiska museum.

Hauke Jöns studerade förhistoria, antropologi och geologi vid universitetet i Kiel. Han lade 1993 fram sin avhandling i ämnet "Excavation in Osterroenfeld" vid fakulteten för matematik. Avhandlingen analyserade en järnåldersanläggning i norra Tyskland. Från 1990 till 1994 var Jöns ansvarig för ett tvärvetenskapligt projekt vid Institutet för förhistoria i Kiel rörande inledningen av järnproduktion i norra Tyskland. Han sammanfattade resultaten av projektet i en habile avhandling om utvecklingen av järnmetallurgi i norra Tyskland och södra Skandinavien. Avhandlingen godkändes 2001 vid universitetet i Kiel. Sedan 1995 har hans fältforskning varit koncentrerad till marinarkeologi och särskilt till forskning om tidiga, medeltida handelssystem i Östersjöområdet. Utgrävningarna av ett handelscentrum från 700-talet e. Kr. nära Groß Strömkendorf i Wismarbukten leddes av honom. Hauke Jöns har varit ledare för avdelningen för vård av fornlämningar och fornlämningsplatser vid Mecklenburg-Vorpommerns statliga, arkeologiska museum sedan år 2000.

Thomas Förster, Arkeolog (ALM), fältundersökning, verksam inom rapporteringsverksamhet vid avdelningen för vård av fornlämningar och fornlämningsplatser vid Mecklenburg-Vorpommerns statliga, arkeologiska museum.

Prof. Dr. -Ing. Wolfgang Kresse, Professor, fotogrammetri, vid fackhögskolan Neubrandenburg, inom ämnet för byggnads- och uppmätningsteknik.

Archaeological Statemuseum of Mecklenburg-Vorpommern, Schloss Wiligrad, 19069 Lübstorf, Germany,

Tfn: +49 3867/7800, fax: +49 3867/8806
archaeomuseum.m-v@t-online.de

Extern Utvärderare

Francisco Alves

Francisco [José Soares] Alves (född 1942) studerade sociologi och arkeologi i Paris under senare delen av 1960-talet och det tidiga 1970-talet. 1975 återvände han till Portugal efter 11 års exil och 1976 kallades han av en kommitté på ministernivå att leda den första stadsarkeologiska utgrävningen i staden Braga. Uppdraget avsåg ruinerna av det romerska Bracara Augusta. Projektet gjorde det möjligt att skapa den första professionella, portugisiska gruppen av arkeologer. Från 1980 till 1996 var Alves chef för det Arkeologiska Nationalmuseet i Lissabon.

Som arkeolog och utbildad dykare sedan 1959 utvecklade han ett världsomspännande projekt för bevarande av marinarkeologiska fornlämningar med utgångspunkt från det Arkeologiska Nationalmuseet. Sedan 1995 har Alves svarat för ett forskningsprojekt inriktat på ett skeppsvrak från mitten av 1400-talet vid Ria de Aveiro A. 1996 inbjöds han att leda en undervattensarkeologisk utgrävning på vraket av en karrack, avsedd för ostindiefart, som förliste 1606 i mynningen av floden Tagus. Projektet var en del av programmet för den portugisiska paviljongen vid världsutställningen "Universal Expo '98".

Alves organiserade det internationella symposiet för skeppsarkeologi inriktad på skepp byggda enligt den iberiska-atlantiska byggnadstraditionen; han redigerade också rapporten från symposiet (2001). Alves har deltagit i och presenterat föredrag vid mer än 30 vetenskapliga, nationella och internationella konferenser och möten. Han har publicerat mer än hundra artiklar, bland dessa vetenskapliga artiklar, bulletiner, rapporter och monografier, föreläsningsunderlag, ledarartiklar, debattartiklar, memoarer, vissa på fem olika språk (portugisiska, spanska, italienska, franska och engelska). 1993 mottog Alves Franco Pap̣ priset vid den nationella italienska undervattenskonferensen i Giardini Naxos, Sicilien. Alves är medlem av den internationella kommittén för undervattensarkeologisk kulturminnesvård (ICUCH) vid ICOMOS; i the American Council on Underwater Archaeology (ACUA); i Europae Archeologicae Consilium; och i det undervattensarkeologiska nätverket inom PACT-gruppen vid Europarådet. Han representerar

IPA inom FEMAM projektet (Forum Euro-Mediterranean of Maritime Archaeology) vid EUROMED HERITAGE programmet vid EU. Han tillhör den vetenskapliga kommittén för den portugisiska utgåvan av National Geographic Magazine. Han är korresponderande ledamot i Portuguese Academia de Marinha och i German Institute of Archaeology.

fa.cnans@ipa.min-cultura.pt

Registration period for the Portsmouth Seminar over.