MoSS Sverige
MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland MoSS Danmark

Press releaser och pressbilder

10.1.2002

Pressinformation

EU-Projektet: European Community Culture 2000 Programme "Monitoring, Safeguarding and Visualizing North-European Shipwreck Sites: Common European Underwater Cultural Heritage - Challenges for Cultural Resource Management" (MoSS)

EU: s program "The European Community Culture 2000 Programme" finansierar för första gången ett projekt för bevarande av kulturvärden under vatten. Projektet organiseras av sex europeiska länder under tiden 2001 - 2004. Det benämns "Monitoring, Safeguarding and Visualizing North-European Shipwreck Sites: Common European Underwater Cultural Heritage - Challenges for Cultural Resource Management" (MoSS).

Projektet avser att arbeta med övervakning, skydd och visualisering av skeppsvrak och den miljö i vilken de bevarats och bevaras. Det syftar till att berätta för medborgarna i Europa om de kulturvärden som finns under vatten och om vikten att dessa skyddas. Projektet syftar till att vara ett fönster ned i undervattensvärlden och fyra historiskt och arkeologiskt betydelsefulla skeppsvrak i Nederländerna, Tyskland, Sverige och Finland. Vraken representerar olika slag av fartyg från olika tider. Det äldsta är från 1300-talet och det yngsta från mitten av 1800-talet. Vraken är belägna i olika undervattensmiljöer: i havsmiljö och insjömiljö, i bräckt och i sött vatten. I vissa fall är vrakens kondition stabilt, i andra instabilt. Samtliga de fyra vraken är mycket väl bevarade, två av dem är i det närmaste helt intakta.

Projektet har tre huvudmotiv eller teman: att övervaka, att skydda och att levandegöra historiska skeppsvrak.

Det första motivet innefattar övervakningen av vrakens tillstånd. Det avser med andra ord att utforska nedbrytningsprocessen på vraken under vatten och denas förlopp. Syftet är att utveckla och förbättra de metoder, som finns för att övervaka de fysiska och miljömässiga förhållandena vid äldre skeppsvrak.

Det andra motivet är att skydda. Detta inbegriper att utveckla modeller för skydd av skeppsvrak på ett sådant sätt att också önskemålen från olika intressegrupper i samhället att kunna uppleva dessa kan tillgodoses.

Det tredje motivet är att levandegöra. De fyra skeppsvraken avses att göras fysiskt synbara genom olika bildmedia under vatten.

Projektet kommer att rikta sig till en europeisk publik och att göra det på flera språk. Det kommer att innefatta utförandet av marinarkeologiskt fältarbete, utvecklingen av hemsidor på internet, framställningen av publikationer, posters, informationsblad, rapporter, artiklar, samt organiserandet av möten och seminarier på projektets tema. Information om projektet och dess resultat kommer att sändas ut.

Ett syfte, både i ett längre och ett kortare tidsperspektiv, är att framställa information inte bara till allmänheten, utan även till kulturmiljövårdare och forskare. Den grundläggande idén är att väcka intresse för Europas kulturvärden i undervattensvärlden. De skeppsvrak som valts inom projektet - skepp som seglade på olika europeiska vattendrag - utgör olika skeppshistoriska exempel som berättar om europeisk kultur i flera både lokala och internationella dimensioner.

Projektet kommer att finansieras av "The European Community Culture 2000 Programme". Dess budget omfattar totalt ca 1 157 000 EURO. Anslaget från Kultur 2000 programmet utgör ca 690 000 EURO.

"The Culture 2000 is a European Community programme" stöder internationellt, kulturellt samarbete som innefattar organisatörer från flera länder. Målsättningarna är bland annat att uppmuntra samarbete, att främja gemensamma europeiska kulturvärden, och att sprida kunskapen om de europeiska folkens historia och kultur. Under år 2001 kallades för första gången marinarkeologi att ta del i programmet.

Projektets koordinator är Finlands Sjöhistoriska Museum i Helsingfors; The Mary Rose Archaeological Services Ltd I Storbritannien; The National Service for Archaeological Heritage: Netherlands Institute for Ship- and Underwater Archaeology from the Netherlands (ROB/NISA); Centret för Maritim arkeologi vid Danmarks Nationalmuseum; den regionala organisationen för kulturmiljövård i Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, och det marinarkeologiska ämnet vid Södertörns högskola i Sverige vid vilket både undervisning och forskning i ämnet bedrivs (se Det bifogad information Det Marinarkeologiska ämnet vid Södertörns högskola).

For more information, please contact Ms Sallamaria Tikkanen, Project Leader, The Maritime Museum of Finland, sallamaria.tikkanen@nba.fi (during August 2003 - July 2004 Ms Riikka Alvik, riikka.alvik@nba.fi)

The Maritime Museum of Finland, tel. +358 98 4050 9057, +358 50 339 1498

Pressbilder

Registration period for the Portsmouth Seminar over.