MoSS Danmark
MoSS Sverige MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland MoSS Nederland

Projektets medarbejdere

Finlands sjöhistoriska museum (Suomen merimuseo)

Sallamaria Tikkanen, projektleder af MoSS, projektadministrator, leder af undersøgelserne af vraget af Vrouw Maria, bevaringstemaet i MoSS projektet.

Tlf. +358 9 4050 9057, Fax +358 9 4050 9060, sallamaria.tikkanen@nba.fi

Sallamaria Tikkanen er marinarkæolog ved Finlands sjöhistoriska museum, hvor hun er den ansvarlige for marinarkæologi og den undersøiske fortidsminder i hele Finland. Hendes arbejde omfatter fx administration, udvikling og planlægning, konsulent for og tilsyn med marinarkæologiske undersøgelser i Finland, forskning og fundraising. Hun har endvidere arbejdet som gæstelærer på marinarkæologiske kurser ved universitetet i Helsinki.

Sallamaria Tikkanen har arbejdet med marinarkæologi i Finland siden 1990, og har været ansvarlig for undersøgelserne af Mulan-vraget fra 1600-tallet og Kronprins Gustav Adolf fra slutningen af 1700-tallet. Sallamaria Tikkanen er kandidat i etnologi fra Universitetet i Helsinki 1993, og PhD i maritime studier ved Scottish Institute of Maritime Studies, University of St Andrews 1994-1995. Sallamaria Tikkanen er medlem af the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), The International Committee on Underwater Cultural Heritage, Australasian Institute for Maritime Archaeology Inc., og The Cultural Heritage in the Baltic Sea States og dens underafdeling Underwater Cutural Heritage.

Tikkanen og hendes team ved Finlands sjöhistoriska museum er ansvarlige for udarbejdelsen af MoSS ansøgningen til den Europæiske Kommission i foråret 2001.

Ms Riikka Alvik, august 2003 - juli 2004, projektleder af MoSS, projektadministrator, leder af undersøgelserne af vraget af Vrouw Maria, bevaringstemaet i MoSS projektet.

Tel. +358 9 4050 9057, fax +358 9 4050 9060, riikka.alvik@nba.fi

Minna Leino, forsker, ansvarlig for feltundersøgelserne af vraget af Vrouw Maria, Rapporter om vraget af Vrow Maria, MoSS projektets præsentationstema.

Tlf. +358 9 4050 9059, Fax +358 9 4050 9060, minna.leino@nba.fi

Minna Leino studerede ved universitetet i Helsinki 1991-1999 og blev kandidat i arkæologi med bifag i museologi, geologi og maritim historie. I 1999 afsluttede Leino sin magisterafhandling, der handlede om undersøiske stenalderbopladser i Saimaa søen.

Uddannet som forskningsdykker i 1995 som en de første i Finland. Fra 1995 til 2000 arbejdede Leino deltids på arkæologiske udgravninger for den arkæologiske enhed ved museumsstyrelsen i Finland. Udgravningerne bragte Leino rundt i hele Finland og hun blev introduceret til fundsteder fra forskellige tidsperioder. Deltog fra 1995 i Finlands sjöhistoriska museums arbejde i felten. Som forsker ved Lahti Bymuseum deltog hun i 1998 i en redningsudgravning af et vrag i søen Kirkonlahti i Hollola. Leino har arbejdet som forsker på vraget af Vrouw Maria fra foråret 2000.

Stefan Wessman, forsker, feltarbejde og dokumentation på fundstedet for Vrouw Maria, 3D rekonstruktion af Vrouw Maria, MoSS projektets præsentationstema.

Tlf. +358 9 4050 9053, fax +358 9 4050 9060, stefan.wessman@nba.fi

Stefan Wessman har studeret arkæologi i Turku siden 1994. I 1999 og 2000 studerede han marinarkæologi ved Københavns Universitet. Wessman har fra 1997 været involveret i adskillige feltarbejder på landjorden såvel som under vand. I 2001 deltog han i det danske Nationalmuseums Marinarkæologiske Forskningscenters udgravning, dokumentation og konservering af Koldingkoggen i Kolding fjord, et skibsvrag fra 1200-tallet.Ved dokumentationen benyttede han en Faro arm, der en helt ny digitalisingsmetode til 3-dimensional optegning af genstande.

Fra 2002 har Wessman arbejdet som forsker på Finlands sjöhistoriska museum med ansvar for dokumentationen af Vrouw Marias fundsted og især af 3D-rekonstruktionen af skibet.

Wessman arbejder på sin afsluttende afhandling om Lille Kregme koggen, et 1300-tals skib fundet i Roskilde Fjord. Arbejdet indgår i et skandinavisk koggeprojekt ved Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Det vil blive publiceret i bogserien Ships and Boats of the North.

Ulla Klemelä, konservator, konservering af genstande fra Vrouw Maria skibsvraget, MoSS projektets bevaringstema.

Tlf. +358 9 4050 9065, fax +358 9 4050 9060, ulla.klemela@nba.fi

Ulla Klemelä er ansat som konservator ved Finlands sjöhistoriska museum. Hendes ansvarsområde er konservering af genstande fra museets samling specielt undervandsfund.

Hun har desuden arbejdet som lærer på Helsinki Universitets kurser i museologi og marinarkæologi og ved kurser i konservering på Finlands Polytekniske Universitet (EVTEK), Institut for Kunst og Design.

Ulla Klemelä har arbejdet med konservering af vanddrukkent træ siden 1984. Hun har haft ansvaret for konserveringen af adskillige skibsvrag, fx Vrouw Maria, St. Nikolai og St. Mikael.

Ulla Klemelä blev uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademis konservatorskole i 1984. Hun er medlem af The International Institute for conservation of Historic and Artistic Works (IIC) Nordic Group og The International Committee for Conservation (ICOM-CC).

Maritta Sievi, sekretær for MoSS Projektet

Tlf. +358 9 4050 9054, fax +358 9 4050 9060, maritta.sievi@nba.fi

The Mary Rose Archaeological Services Ltd.

Mark Jones, Msc, PhD, mark.jones@maryrose.com

Dr. Mark Jones er blandt de førende indenfor konserveringsvidenskab, og han har arbejdet for The Mary Rose Trust siden 1983. Han har planlagt den konserveringsmetode der er benyttet på Mary Rose's skrog og er nu ansvarlig for konservering og samlingen. Hans forskningsmæssige hovedinteresse er strukturen og nedbrydningen af vanddrukkent træ og indenfor konservering er det stabilisering af især store genstande af vanddrukkent træ og opbevaring af arkæologiske materiale.

Han er nu Honorary Lecturer ved universiteterne i Portsmouth og Southampton.

Dr. Jones er forfatter til mere end 30 publikationer, og han har tillige præsenteret adskillige foredrag ved nationale og internationale møder samt organiseret både nationale og internationale symposier. Dr. Jones udførte den videnskabelige analyse på Dover Bronze Age Projektet og var ansvarlig for frysetørringen af båddelene herfra på Mary Rose konseveringslaboratorium.

Paola Palma, BA, MA, paola_palma@hotmail.com

Kandidat fra Ca' Foscari universitet i Venedig, og fik sin MA i marinarkæologi ved Southampton University.

Hovedopgaven omhandlede undersøgelser af et romersk vrag fra det 2. årh. i Genoa-Pegli.

Til sin MA grad undersøgte hun udbredelsen af koggelignende skibstyper i middelalderens Europa ved at sammenligne den svenske kogge Jungfruskar med oplysninger om koggelignende skibe i italiensk kildemateriale fra middelalderen.

Hun har deltaget i besigtigelse og udgravning i Italien såvel som andre lande, hovedsageligt fundsteder fra romersk tid og middelalderen.

Paola Palma arbejder for The Nautical Archaeological Society som organisator af konferencer og underviser. Hun har arbejdet for The Mary Rose Trust siden 2001, først på besigtigelsen af Fiskerton stammebåden (ca 500 fvt) og organiseringen af Videnskabsugen.

Hun er nu den arkæologiske kontaktperson til MoSS Projektet.

Charles Barker, BA[hons], charlieb@maryrose-as.com

Charles Barker er kandidat fra Kings College, Department of War Studies, London, i europæisk marinehistorie. Han har arbejdet i forlags og reklame og markedsføringsbranchen hvor han har erhvervet sig stor viden om PR. Han gik ind i The Mary Rose Foundation som frivillig, hvor han rådgav om fundraising.

I november 2001 blev han udnævnt til administrerende direktør for The Mary Rose Archaeological Services Ltd. (MRAS).

Siden har Charles Barker arbejdet på at udvikle den arkæologiske tjeneste, der sælger ekspertise og alle de konserverings og arkæologiske faciliteter og tjenester over hele verden.

Som administrerende direktør er han den økonomisk ansvarlige for MoSS Projektets bevaringsstrategi

1/10 College Rd., HM Naval Base, Portsmouth, PO1 3LX, UK
+44 (0)23 9275 0521, +44 (0)23 9287 0588

Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArchelogie (NISA)

M.R. Manders, Projektleder for Holland, Senior marinarkæolog, har siden 1990 arbejdet for NISA.

TLF. +31 0 320 269 700, mobil +31 0 625 028 263, fax +31 0 320 269 750, m.manders@archis.nl

Martijn Manders har studeret marinarkæologi og maritim historie ved Universitetet i Leiden, hvor han afsluttede med en afhandling, et studium af tønder fra lasten i et 1500-tals handelsskib udgravet på Texel Red. Fra 1990 ansat på Hollands Institut for Skibs- og undervandsarkæologi, først i Alphen aan den Rijn og senere i Lelystad. Manders har især arbejdet med NISA's dykkergrupper. Han har specialiseret sig i teknikker til udgravning og beskyttelse af skibsvrag, og interesserer sig især for handel og skibenes last.

A.F.L. van Holk, Senior marinarkæolog, har arbejdet for NISA siden 1997.

Fax +31 0 320 269 750, a.van.holk@archis.nl

André van Holk har studeret humangeografi og forhistorie ved Statsuniversitetet i Groningen og specialiseret sig i marinarkæologi fra 1976-86. Siden blev han involveret i forskellige marinarkæologiske projekter i Holland. I tre år deltog han i en undersøgelse af lokale fartøjer langs Donau og dens bifloder, som blev gennemført af Deutsches Schiffartsmuseum i Bremerhaven.

I 1996 indgav han sin disputats "Archaeology of inland craft. Life and work on board of inland ships between 1600 and 1900". I 1997 blev han ansat som forsker på Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie i Lelystad, og han underviser endvidere i marinarkæologi på universitetet i Leiden.

R.O. Oosting, ansat på NISA fra 1981. Skibsarkitekt, arbejder for Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), Afd. for den maritime kulturarv.

Roobert Oosting blev uddannet som skibsarkitekt ved HTS i Haarlem i 1979. Fra august 1980 deltog han i udgravninger af skibsvrag i Ijsselmeerpolders under det daværende Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders (RIJP) under det hollandske ministerium for Transport og Offentlige Arbejder. I perioden 1992-2000 var han leder af den skibsarkæologiske afdeling af NISA. Fra april 1992 blev NISA en del af Den nationale Kulturarvsstyrelse (ROB) under Ministeriet for Uddannelse, Kultur og Velfærd (OC & W). Fra slutningen af år 2000 har Robert Oosting været ansat i afd. for den maritime kulturarv (ROB/NISA), hvor han arbejder med den fysiske og lovmæssige beskyttelse af skibsvrag og har desuden været involveret i adskillige skibsarkæologiske forskningsprojekter.

Oostvaardersdijk 01-04, 8242 PA Lelystad, Holland. Tlf. +31 (0)320 269 700

Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter

Dr. David John Gregory, david.john.gregory.@natmus.dk

Har arbejdet som analytisk kemiker i den medicinalindustrien i seks år. Blev BSc i arkæologi fra Leicester University, England i 1991, fulgt op af en MA grad i maritime studier ved University of St. Andrews (1992) og endelig en PhD grad fra Leicester University i 1996 med afhandlingen "Formation processes in underwater archaeology: A study of the deterioration of archaeological materials in the marine environment". Har uddannet sig som erhvervsdykker og fik certifikat i 1993. Har fra 1996 været ansat ved Nationalmuseets Marinarkæolgiske Forskningscenter, og har forsket i udviklingen af effektive metoder til in situ-bevaring af arkæologiske fundpladser på land som under vand.

Nationalmuseet Marinarkæologisk Forskningscenter, Havnevej 7, 4000 Roskilde
Tlf. +45 4632 1600, Fax +45 4632 2477

Södertörns högskola

Carl-Olof Cederlund, PhD, professor ved Södertörns högskola (University College), projektleder i Sverige, redaktør af MoSS Nyhedbrev, supervisor og intern bedømmer i MoSS Projektet, formand for den interne bedømmelseskomite for projektet.

Professor Cederlunds akademiske grader og poster: Filosofisk kandidat i arkæologi, etnologi og etnografi fra Stockholms Universitet i 1961, filosofisk licentiat i nordisk og komparativ etnologi, Stockholms Universitet 1967, Dr.phil. i arkæologi (nordeuropæisk), Stockholms Universitet 1984, docent i marinarkæologi ved Stockholms Universitet 1984, seniorlektor i marinarkæologi ved Södertörns högskola 1997, professor i marinarkæologi ved Södertörns högskola 1999.

Ansættelser: Amanuensis ved Wasa Skibsværft 1961-1965. Museumsinspektør samme sted 1965-1967. Overinspektør og leder af feltforskningsafdelingen (med arbejdsfelt indenfor arkæologi, marinarkæologi og maritim etnologi) ved Sjöhistoriska museet, Stockholm, 1967-1983. 1975-1983 ansvarlig for undervisning i marinarkæologi ved Arkæologiske Institut, Stockholms Universitet. 1983-1997 udnævnt af styrelsen for Statens sjöhistoriska museer som ansvarshavende for arkæologisk forskning og universitetsundervisning i et samarbejde mellem museerne og universitetet. 1997-1999 seniorlektor og leder af det marinarkæologiske program ved Södertörns högskola. Professor i marinarkæologi samme sted i 1999. Carl-Olof Cederlund har ledet og undervist på eksterne kurser i marinarkæologi siden 1960erne. Han er medlem af den svenske forfatterforening, Han er forfatter til omkring 260 videnskabelige og populærvidenskabelige publikationer.

carl-olof.cederlund@sh.se

Södertörns högskola (University College), Box 4101, SE-14189 Huddinge, Sverige
Tlf. +46 8 608 4000, Fax +46 8 608 4010, info@sh.se

Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern

Dr. Friedrich Lüth, arkæolog, organisation, Direktør for Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern.

1976-1988 studerede Friedrich Lüth forhistorie, asiatisk arkæologi og etnologi ved universiteterne i Saarbrücken og Hamburg. Han afsluttede sine studier ved Hamburgs universitet med doktorafhandlingen "Salzmünde-Walternienburg-Bernburg. Typological and Chronological studies to the Midaeneolithic Period in Central Germany". Dernæst ansat ved Helms-Museum for arkæologi og historie i Hamburg-Harburg, hvor han sluttede som leder af afdelingen for arkæologiske monumenter og pladser. I 1992 udnævnt til direktør for Archäologisches Landesmuseum, Afd. for arkæologiske monumenter og pladser.

Hans videnskabelige interesser omfatter forhistoriske perioder, særligt stenalderen, marinarkæologi, især udviklingen af søfarten i Østersøen i middelalderen. Han er medlem af komité for undervandsarkæologi under Tysklands forening for landsarkæologer, og ligeledes af foreningen for arkæologer i Europa, Europae Archaeologiae Consilium (EAC). Som Tysklands repræsentant arbejder Lüth for at udvikle en international standard til beskyttelse af den maritime kulturarv.

Dr. Hauke Jöns, arkæolog, organisation, rapporter, leder af afdelingen for bevaring af arkæologiske monumenter og steder.

Hauke Jöns har studeret forhistorie, antropologi og geologi ved universitetet i Kiel. I 1993 indleverede han sin afhandling med titlen "Udgravning i Osterroenfeld" til det naturvidenskabelige fakultet ved universitetet i Kiel. Afhandlingen analyserede et fundsted fra jernalderen i Nordtyskland. Fra 1990 til 1994 var Jöns ansvarlig for et tværfagligt forskningsprojekt om den tidlige jernproduktion i Nordtyskland under Institut for Forhistorie i Kiel. Hans doktordisputats er en opsummering af forskningsprojektets resultater og omhandlede "Udviklingen af jernmetallurgi i det nordlige Tyskland og sydlige Skandinavien". Afhandlingen blev accepteret i 2001 ved universitetet i Kiel. Siden 1995 har hans feltarbejder koncentreret sig om marinarkæologi i almindelighed og handelssystemet i Østersøområdet i det 8. årh. i særdeleshed. Han har ledet udgravningen af et handelscenter fra 700-tallet nær Gross Strömkendorf (Reric) i Wismar Bugten. I 2000 blev Hauke Jöns udnævnt til leder af Afd. for arkæologiske monumenter og pladser under Archäologisches Landesmuseum.

Thomas Förster, arkæolog (ALM), feltarbejde, rapporter, Afd. for arkæologiske monumenter og pladser.

Prof. Dr.Ing. Wolfgang Kresse, professor, fotogrammetri, Fachhochschule Neubrandenburg, Facbereich: Bauingenieur- und Vermessungswesen.

Archäologisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern, Schloss Wiligrad, D-19069 Lübstorf, Tyskland.
Tlf. +49 3867 7800, Fax +49 3867 8806, archaeomuseum.m-v@t-online.de

Ekstern bedømmer

Francisco José Soares Alves har studeret sociologi og arkæologi i Paris i slutningen af 60erne og begyndelsen af 70erne. Han vendte tilbage til Portugal i 1976 efter 11 år i udlandet. En komité med repræsentanter fra flere ministerier udpegede ham til leder af den første arkæologiske redningsudgravning i en by, Braga, hvor ruinerne af det romerske Bracara Augusta skulle reddes. Det blev anledningen til dannelsen at det første professionelle arkæologiske udgravningshold i Portugal. Fra 1980-1996 var Alves direktør for det arkælogiske nationalmuseum i Lissabon. I sin egenskab af arkæolog og dykker udviklede Alves et globalt projekt for den maritime kulturarv under museet. Fra 1985 har han været den ansvarlige for et forskningsprojekt om vraget af skibet Ria de Aveiro A fra midten af 1400-tallet. I 1996 blev han valgt til at stå for undervandsudgravningen af en Indiensfarer, en galeon, som forliste ved mundingen af Tagus i 1606 . Projektet blev vist som en del af den portugisiske udstilling på verdensudstillingen Expo 98. Alves har organiseret den Internationale Konference om Skibsarkæologi i den Iberisk-Atlantiske Tradition, og han var redaktør for konferenceberetningen (2001). Han har deltaget i mere end 30 nationale og internationale videnskabelige møder, og publiceret mere end 100 artikler, videnskabelige artikler, bulletiner, rapporter, monografier, foredrag, meddelelser, meningstilkendegivelser, memoirer, mange af dem på fem sprog (portugisisk, spansk, italiensk, fransk og engelsk). I 1993 modtog Alves Franco Pap̣ prisen ved den Nationale Italienske Undervandsarkæologi konference i Giardini Naxos på Sicilien. Han er medlem af The International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH), af ICOMOS, The American Council on Underwater Archaeology (ACUA), Europae Archeologica Consilium, og den marinarkæologiske netværksgruppe under PACT, Europarådet. Han repræsenterer IPA i FEMAM projektet (Forum Euro-Mediterran Marinarkæologi), som er en del af den europæiske unions kulturarvsprojekt EUROMED HERITAGE. Alves er medlem af den videnskabelige komité for den portugisiske udgave af National Geographic Magazine, og korresponderende medlem af det portugisiske Academia de Marinha samt det Tyske Arkæologiske Institut.

fa.cnans@ipa.min-cultura.pt

Registration period for the Portsmouth Seminar over.