MoSS Nederland
MoSS Danmark MoSS Sverige MoSS Suomi MoSS United Kingdom MoSS Deutschland

Persberichten en foto's

10.1.2002

Het Fins Maritiem Museum organiseert het eerste project voor onder water gelegen cultureel erfgoed dat door de Europese Unie wordt gefinancierd.

Voor het eerst wordt in het kader van het EU-programma Cultuur 2000 een project gefinancierd voor onder water gelegen cultureel erfgoed. Het project, waaraan zes Europese landen deelnemen, wordt tussen 2002 en 2004 uitgevoerd. De coördinatie is in handen van het Fins Maritiem Museum.

De naam van het project is, voluit, "Monitoring, bescherming en visualisatie van Noord-Europese vindplaatsen van scheepswrakken: gemeenschappelijk Europees cultureel erfgoed onder water - Uitdagingen voor het beheer van cultuurgoed" (Monitoring, safeguarding and visualizing North European shipwreck sites: common European underwater cultural heritage - Challenges for cultural resource management), afgekort tot MoSS. Het MoSS-project betreft het monitoren, beschermen en visualiseren van scheepswrakken en hun omgeving. Het doel van het project is Europese burgers te vertellen over hun culturele erfgoed onder water en over het belang dat erfgoed te beschermen. Het project biedt als het ware een venster onder water op vier belangrijke scheepswrakken in Nederland, Duitsland, Zweden en Finland.

Het MoSS-project is het eerste internationale scheepswrakkenproject dat wordt gefinancierd in het kader van het programma Cultuur 2000 van de Europese Unie. Het budget voor het project bedraagt in totaal ongeveer 1.157.000 euro, waarvan het programma Cultuur 2000 ongeveer 690.000 voor zijn rekening neemt.

Het project wordt georganiseerd door het Fins Maritiem Museum, dat de activiteiten coördineert, en voorts Mary Rose Archaeological Services Ltd (Groot-Brittannië), de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek/ Nederlands Instituut voor Scheeps- en Onderwaterarcheologie (ROB/NISA, Nederland), het Deens Nationaal Museum / Centrum voor Maritieme Archeologie (Denemarken), de Dienst voor Conservatie van Archeologische Vindplaatsen/ Archeologisch Museum van Mecklenburg-Vorpommern (Duitsland) en de universiteit Södertörns högskola (Zweden).

Het project richt zich op vier scheepswrakken die alle uit Europees gezichtspunt van groot belang zijn en die een verscheidenheid aan interculturele relaties tonen over een lange periode. De wrakken bevinden zich in Nederland, Duitsland, Zweden en Finland en vertegenwoordigen verschillende scheepstypen. Het oudste wrak wordt in de dertiende eeuw gedateerd, het jongste dateert uit het midden van de negentiende eeuw. De wrakken bevinden zich in verschillende onderwatermilieus: in zee, in brak water en in een zoetwatermeer, twee in stabiele en twee in onstabiele omstandigheden. De wrakken zijn bijzonder goed geconserveerd en twee ervan zijn zelfs vrijwel helemaal intact.

Het project kent drie hoofdthema's, te weten monitoring, bescherming en visualisatie van scheepswrakken. Het eerste thema houdt het monitoren van de wrakken in, oftewel het onderzoeken van afbraakprocessen van onder water gelegen scheepswrakken, met als doel bestaande methoden te verbeteren en nieuwe methoden te ontwikkelen voor monitoring van de fysieke toestand en de omgevingsfactoren van scheepswrakken. Het tweede thema, bescherming, is erop gericht modellen te ontwerpen en ontwikkelen om scheepswrakken te beschermen, op zodanige wijze dat met de belangen van verschillende publieksgroepen rekening wordt gehouden. Het derde thema is visualisatie. De vier locaties zullen aanschouwelijk worden gemaakt door middel van beelden, waaronder zowel onder water gemaakte foto's en films als ander beeldmateriaal. Het project zal in vele talen bij het Europese publiek in den brede onder de aandacht worden gebracht.

Het project omvat doelen op de korte en op de lange termijn en bestaat uit veldwerk, het opzetten en onderhouden van internetsites, uitgave van affiches en folders, publicatie van rapporten en artikelen en het houden van vergaderingen en congressen. Informatie over de wrakken zal op verschillende manieren worden verspreid, waarbij het grote publiek een belangrijke doelgroep is. Daarnaast stellen wij ons ten doel deskundigen op het gebied van bescherming van cultureel erfgoed te informeren.

Het algemene doel is de interesse van het Europese publiek op te wekken voor ons gemeenschappelijke maritieme erfgoed en het publiek te betrekken bij de bescherming ervan. De vier wrakken, van schepen die Europese wateren bevoeren, fungeren als voorbeelden van de geschiedenis der zeevaart en vertellen ons over de vele lokale en internationale dimensies van de Europese cultuur.

Het EU-programma Cultuur 2000 ondersteunt internationale culturele projecten waaraan meerdere landen samenwerken. De doelstellingen omvatten onder andere samenwerking, het onder de aandacht brengen van Europees cultureel erfgoed en verbreiding van kennis van de geschiedenis en cultuur van de volkeren van Europa. In 2001 is voor het eerst een project met betrekking tot onderwaterarcheologie in het programma opgenomen.

Voor nadere informatie over het project kunt u zich wenden tot mw. Sallamaria Tikkanen, projectleidster, Fins Maritiem Museum, e-mail: sallamaria.tikkanen@nba.fi (1.8.2003-31.7.2004 mw. Riikka Alvik, Fins Maritiem Museum, e-mail: riikka.alvik@nba.fi), tel. +358 - 9 - 4050 9057; fax: +358 - 50 - 339 1498;

Persfoto's

Registration period for the Portsmouth Seminar over.